close

פלביה סוולדה בוועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים

July 5, 2016 By Flavia Sevald

ממשלת ישראל מתנערת מהאחריות לטיפול היסודי והמעמיק של תופעת הזנות בישראל.
הגם שעדין אין חקיקה בנושא, קיימת על הממשלה האחריות להילחם בתופעה באמצעות הסברה והדרכה נכונה במערכת החינוך בכדי לנסות ולצמצם את התפשטות תופעת הזנות בהווה ובעתיד.
במסגרת זו אנחנו מבקשים להכניס לתוכנית הלימודים בכל המוסדות, תכנים לטובת מיגור תופעת הזנות כבוד האדם וחופש האדם.
אני קוראת לכל הגופים הרלוונטיים במשרדי הממשלה ובכנסת לשתף פעולה עם ארגונים המביאים עימם ניסיון משמעותי ולעבוד יחדיו על מנת לייצר חברה בריאה ומתוקנת יותר.
כמנכ”לית ‘מכון ירושלים לצדק’- מכון ותיק ועתיר נסיון הפועל בישראל זה למעלה מ-12 שנים, אני פותחת את דלתות המכון בפני כל גוף וארגון המוכן לקחת חלק במאבק זה ומבטיחה לספק את כל האמצעים והמשאבים העומדים לרשותי.
בטוחני שעבודה משותפת בין גורמי ממשלה וארגונים רלוונטיים (דוגמת המכון אשר בראשו אני עומדת) תביא להעלאת הנושא למודעות הציבור, תתרום בצמצום התפשטות תופעת הזנות ותסייע ביצירת חברה מתוקנת ויציבה יותר.