ICRC

  • פניה לוועד הבינלאומי של הצלב האדום | יום חמישי 16/11/2023

    ניכר כי המדיה החברתית של הICRC נעדרה תכנים כלשהם, בין אם תמונות, גרפיקה או סרטונים המתייחסים לנזק העצום שנגרם לצד הישראלי. נזק זה כולל בין היתר, את המראות המטרידים של בתים שהצטמצמו להריסות, קירות חרוכים, זירות של הרס המוני והתקפות רקטות הרסניות על תשתיות אזרחיות בתל אביב, אשקלון ובמקומות נוספים", נכתב לנשיאת הצלב האדום. "לחוסר הפרופורציה בתוכן, השלכות משמעותיות. הוא מוביל להטיה בנרטיב הכללי, בתפיסה הציבורית עד לעומקי הבנת הסכסוך. בהתחשב בתפקידו המשפיע של הצלב האדום במתן מידע על קונפליקטים. חיוני ביותר לאמץ גישה מאוזנת וניואנסית יותר, גם במדיה חברתית.
    קרא עוד
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development