חקיקה נגד זנותשבת 28/01/2017

מכון ירושלים לצדק ממלא תפקיד מפתח בקידום מודל חקיקה בכנסת שיתבסס על החקיקה הנהוגה בשבדיה. החוק המוצע יאסור על רכישת שירותי מין, ויטיל את האחריות החוקית על הלקוחות במקום על האנשים המשועבדים במסגרת התעשייה (עבר את וועדת השרים לחקיקה). באופן זה תיווצר גם התשתית החברתית אשר תסייע לאנשים המעוניינים להיחלץ מהסבל.

הצלחנו!

אושר סופית: איסור צריכת זנות

31 בדצמבר 2018, כ"ג בטבת תשע"ט, בשעה 14:30

34 תומכים – ללא מתנגדים!

מליאת הכנסת ה-20 אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2018. 

החוק קובע בהוראת שעה לחמש שנים כי צריכה או ניסיון לצרוך מעשה זנות יהיו אסורים, ויוטל בגינם קנס של 2,000 ש"ח וסכום כפול בעבירה חוזרת. בנוסף ובהתאם לנהלים שייקבעו, יוכל תובע להגיש כתב אישום, ובית המשפט יוכל להטיל קנס בסכום של עד 75,300 ₪, וכן ניתן יהיה לקבוע אמצעי חלופי לתשלום הקנס.

בדברי ההסבר נכתב: "בשנים האחרונות גוברת בישראל ההכרה כי תעשיית הזנות מגלמת מאפיינים פוגעניים ביותר, וכי יש לפעול לצמצומה בכלים משולבים של שיקום, הסברה, חינוך ואכיפה. ביוני 2016 מינתה שרת המשפטים צוות בין–משרדי בראשות המנהלת הכללית של משרד המשפטים, אשר בחן את הכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל. הצוות בחן, בין השאר, אפשרות לקביעת עבירה על צריכת זנות, והציע מתווה לקביעת עבירה כאמור, בדוח שפרסם בדצמבר 2017. מהדוח עלה כי למרות ההסכמה הרחבה בין אנשי המקצוע כי יש לפעול לצמצום הזנות, הגישות בנושא הפללת צרכני זנות בחקיקה בעולם ובמחקרים העוסקים בכך מגוונות. חוק זה מוצע בעקבות עבודת הצוות וממצאיו, ובמקביל להליכי חקיקתו תובא לפני הממשלה הצעת החלטה לעניין תכנית יישומן של המלצות נוספות מטעם הצוות בהיבטי אכיפה, חינוך, הסברה ושיקום אוכלוסיות במעגל הזנות.

מטרתה של קביעת העבירה המוצעת היא להביא לצמצום צריכת הזנות בישראל, לנוכח מאפייניה הפוגעניים, כפי שניתן ללמוד מדוח הצוות שעסק בהרחבה בנושא זה. הדוח עומד על שלושה מאפיינים הנוגעים לכניסה למעגל הזנות וההימצאות בו, המבוססים על התשתית המקצועית שהניחו אנשי המקצוע בתחומי הרווחה והבריאות במשרדי הממשלה הרלוונטיים, המצדיקים קביעת איסור צריכת זנות: ראשית, סיבות ההיקלעות לזנות קשורות במצוקות כלכליות, נפשיות וחברתיות, אשר אף מקשות על היציאה ממעגל הזנות, ולפיכך הן מעלות קושי לראות בהימצאות בזנות תוצר של בחירה אוטונומית. שנית, לזנות נלווים נזקים פיזיים ובריאותיים שונים, כגון זיהומים וסיכון מוגבר להידבקות במחלות מין, וכן נזקים נפשיים כגון תסמונות פוסט טראומטיות, התמכרויות ואובדנות. שלישית, האוכלוסייה במעגל הזנות, שהיא בעיקרה נשים, נמצאת ב"מילכוד" המקשה על יכולת היציאה מעולם זה, בין השאר בשל הידרדרות למצבי מצוקה ומשבר. כמו כן, אוכלוסייה זו נתונה כיום לקלון חברתי, דבר המוסיף על מצוקתה ומקשה על תהליך השיקום."

מכון ירושלים לצדק גאה להוביל את השינוי ההיסטורי כאשר מדינת ישראל היא המדינה העשירית בעולם האוסרת צריכת זנות בחוק.

מדובר בצעד משמעותי בדרך למיגור הזנות ולשיקום הנשים, הגברים ובני הנוער במעגל הזנות.

החוק מהווה אמירה ברורה, ערכית, מוסרית וחברתית, שהחברה הישראלית מוקיעה את צרכני הזנות ונלחמת בעוולה אנושית גדולה.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development